Volledige tekst privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN IJSCLUB “DE HOEKEN”

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die IJsclub “De Hoeken” verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere betrokkenen.
Indien u lid wordt of lid bent van IJsclub “De Hoeken”, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan IJsclub “De Hoeken” verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Het Privacy beleid van IJsclub “De Hoeken” is gepubliceerd op onze website
www.de-hoeken.nl

Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
IJsclub “De Hoeken”, Lijsterbesstraat 14, 4051 GT Ochten, KvK nummer: 40156448
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@de-hoeken.nl

  1. Welke gegevens verwerkt IJsclub “De Hoeken” en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
2.1.1 voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
2.1.2 adresgegevens eventueel postadres
2.1.3 telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

2.2 IJsclub “De Hoeken” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
2.2.1 uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via info@de-hoeken.nl
2.2.2 uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten van IJsclub “De Hoeken. Daarnaast wordt het gebruikt in de dorpen IJzendoorn, Ochten en Echteld voor het jaarlijks aan huis bezorgen van de lidmaatschapskaarten, de inning van de contributie (contant) en afgeven van de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het nieuwe seizoen (loopt van 1 november tot 31 oktober).
2.2.3 uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

  1. Bewaartermijnen

IJsclub “De Hoeken” verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens:
• gedurende de duur van uw lidmaatschap;
• archiveert uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar;
• tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft IJsclub “De Hoeken” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt IJsclub “De Hoeken” geen gebruik van diensten van derden.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van IJsclub “De Hoeken” kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. IJsclub “De Hoeken” zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken worden behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@de-hoeken.nl

  1. Foto’s en film

Leden van IJsclub “De Hoeken” en niet-leden dienen zich ervan bewust te zijn dat, wanneer de ijsbaan open is om te schaatsen, er foto’s/films gemaakt worden op de ijsbaan en in de kantine door het bestuur van IJsclub “De Hoeken” en dat deze foto’s op de website van de vereniging worden geplaatst als promotie van IJsclub “De Hoeken”.
Daarnaast kunnen aanwezigen op de ijsbaan foto’s maken en kunnen deze via de social media verspreiden.
Indien de aanwezigen op de ijsbaan de hierboven beschreven handelwijze ongewenst vinden dient dit direct gemeld te worden bij degene die deze handeling(en) uitvoert.
Mocht de publicatie via de website ongewenst zijn dan dit melden via inf@de-hoeken.nl. IJsclub “De Hoeken” zal de publicaties ter stond verwijderen.

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

  1. Publicatie

Het hier beschreven Privacy beleid wordt gepubliceerd via de website van IJsclub “De Hoeken”.

IJzendoorn, 1 oktober 2019
Bestuur IJsclub “De Hoeken”

Reacties zijn gesloten.